DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BOZPO PRIEVIDZA

Hasenie ohňa je práca jedného človeka, prevencia požiaru je úlohou každého z nás.

HASIČSKÁ TECHNIKA

Vývoj požiarnych automobilov vždy reagoval na meniace sa požiadavky požiarnej taktiky. Pružne sa prispôsoboval napríklad požiadavkám na používanie nových hasiacich látok. Ako napríklad po roku 1931, keď bol po prvý krát širokej odbornej verejnosti predstavený nový typ hasiva. Išlo vo svojej dobe o určitý prelom, tým hasivom bola tzv.vzdušná pena, neskôr hodnotená ako mechanická. Tradícia výroby požiarnych automobilov u nás siaha až na začiatok 20. storočia a kopíruje veľa krát veľmi slávne, inokedy len priemerné obdobia výroby automobilov u nás. 

Súčasná produkcia požiarnych automobilov sa opiera o ponuku domácich podvozkov TATRA 815 či LIAZ (teraz opäť pod značkou ŠKODA) a stále viac sa presadzujúcich terénnych podvozkov PRAGA

AKTUALITY

AKTIVITY TÍMU

O NÁS

DHZ BOZPO Prievidza je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Hlavným cieľom DHZ BOZPO Prievidza je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v rámci právnickej osoby a v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

 • zásahovej činnosti, technickej pomoci
 • protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarov
 • odborná príprava, školenia, výcvik a previerky pripravenosti DHZ
 • výchova detí a mládeže
 • spolupráca s obcami regiónu okresu Prievidza
 • civilná ochrana obyvateľstva
 • plnenie povinností obecného hasičského zboru
 • zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
 • cezhraničná spolupráca

Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie, prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 2% daní z príjmu za rok 2019. Vo vyhlásení o poukázaní dane, prosím, uveďte ako prijímateľa Dobrovoľný hasičský zbor BOZPO, Ciglianska cesta 2767/3C, 971 01 Prievidza, IČO 50642626

Aj Vaše 2 % z daní môžu pomôcť k:

 • vytvoreniu zábavných akcií pre Vaše deti – napríklad MDD
 • organizovaniu hasičských súťaží
 • šíreniu osvety ako konať v nebezpečných situáciách ohrozujúcich zdravie a majetok ľudí – napr. požiare, povodne, evakuácia, záchrana človeka a pod.

Tlačivo na stiahnutie: 

Vyhlásenie môžete vyplniť online po kliknutí na odkaz vyššie a následne si dokument pdf formátu stiahnuť. 

Postup:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Následne treba vyplniť Vyhlásenie (môžete si ho stiahnuť vyššie). Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – tento údaj však nie je povinný. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (Zistenie miestnej príslušnosti k daňovému úradu.)